टिप

वाहनचालक पदाकरीता गुणवत्‍ता प्राप्‍त उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र पडताळणीकरिता दिनांक २२.०७.२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे उपस्थित राहावे. तसेच मूळ कागदपत्र व मूळ कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स प्रती साक्षांकित करुन एक संच सोबत आणावा.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती तलाठी पदभरती -2014 ची तात्पुरती निवडसुची व प्रतीक्षासुची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. याबाबत आक्षेप असल्यास दि.२५/०७/२०१४ सांय ५.०० पर्यंत प्रत्यक्ष कार्यालयात दाखल करण्यात यावे.

 


आदेशान्‍वये

टिप


जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,अमरावती येथील लिपीक-टंकलेखक पदभरती-२०१४ ची तात्पुरती निवडसुची व प्रतीक्षासुची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. याबाबत आक्षेप असल्यास दि.२१/०७/२०१४ सांय ५.०० पर्यंत प्रत्यक्ष कार्यालयात दाखल करण्यात यावे.  


आदेशान्‍वये