टिप

तलाठी पदभरती -2014 लेखी परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार तात्पुरती निवडसुची व प्रतीक्षासुचीतील उमेद्वार यांनी आपली मुळ कागदपत्र पडताळणी करिता दिनांक ३०.०७.२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे उपस्थित राहावे. तसेच मूळ कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स प्रती साक्षांकित करुन एक संच सोबत आणावा.

 

वाहनचालक पदाकरीता गुणवत्‍ता प्राप्‍त उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र पडताळणीकरिता दिनांक २२.०७.२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे उपस्थित राहावे. तसेच मूळ कागदपत्र व मूळ कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स प्रती साक्षांकित करुन एक संच सोबत आणावा.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती तलाठी पदभरती -2014 ची तात्पुरती निवडसुची व प्रतीक्षासुची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. याबाबत आक्षेप असल्यास दि.२५/०७/२०१४ सांय ५.०० पर्यंत प्रत्यक्ष कार्यालयात दाखल करण्यात यावे.

 


आदेशान्‍वये

टिप


जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,अमरावती येथील लिपीक-टंकलेखक पदभरती-२०१४ ची तात्पुरती निवडसुची व प्रतीक्षासुची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. याबाबत आक्षेप असल्यास दि.२१/०७/२०१४ सांय ५.०० पर्यंत प्रत्यक्ष कार्यालयात दाखल करण्यात यावे.  


आदेशान्‍वये